UWC Letter to President V. Yanukovych Concerning the Detention of R. Zabilyj