Світова рада суспільної служби

Голова – Ірина Ващук

Про комітет

Координує харитативну працю членів Ради, співпрацює та під­три­мує Суспільну Службу України, допомагає в ор­ганізації су­спіль­них служб в країнах поселення українців, нала­годжує зв’язки з допо­мо­говими організаціями світового і міжна­родного рівня, іні­ціює, координує та прово­дить окремі акції на допомо­гу потребуючим та збирає і ви­вчає мате­ріали, які відносяться до ха­рита­тив­ної діяльності.