Ювілейна медаль СКУ “200 років з дня народження Тараса Шевченка”

Ювілейна медаль Світового Конґресу Українців “200 років з дня народження Тараса Шевченка” була заснована для відзначення з нагоди 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка представників української діаспори, громадян та негромадян України, які зробили значний особистий внесок у популяризацію за межами України творчої спадщини та вшанування Тараса Шевченка в світі.
Цією медаллю СКУ нагородив представників з 18 країн світу.

ЮВІЛЕЙНА МЕДАЛЬ СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ “200 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”

Леонід Голоцван

Степан Гаврилюк
Василь Присташ
Андрій Сваток

Володимир Ґалат
Петро Іво Ільків
Маріяно Чайківський
Вілсон Котвіскі

Дімітр Георгієв

Батьківський комітет сприяння українській мові в Манітобі
Галина Квітка-Кондрацька
Комітет з відзначення 200-ліття Шевченка в Манітобі
Олег Лесюк

Желько Хас  

Іван Зубака

Ірина Дмитришин
Віра Попович

Отар Баканідзе
Мирослава Канкава

Нікос Лігерос
Галина Маслюк

Олександра Карманьош
Роман Меденці 

Владас Бразюнас

Людмила Палій
Аліса Коханова
Валентина Стасішина
Леонід Ткачук

Стефан Бучута
Дмитро Черненко

Галина Артем’єва
Василь Бабенко
Лариса Білан
Лідія Блізнова
Сергій Винник
Михайло Волик
Віктор Гіржов
Руслан Кадіров
Валентина Коваленко
Віталій Крикуненко
Микола Линдюк
Антоніна Макаревич
Лариса Москаленко
Людмила Найденко
Микола Науменко
Сергій Новожилов
Олександр Павленко
Володимир Платонов
Віктор Пономаренко
Євген Савенко
Володимир Самборський
Валерій Семененко
Вікторія Скопенко
Лариса Скрипникова
Василь Тегза
Галина Турецька
Віра Федорченко
Мирослава Філіппова
Денис Чернієнко
Катерина Ширко
Ніна Шовгун

Соня Барабаш Бустело

Юрій Сергєєв
Руслан Теліпський

Українська капела бандуристів ім. Т. Г. Шевченка
Петро Фединський

Leonid Holotsvan

Stepan Havryluk
Vasyl Prystash
Andrii Svatok 

Volodymyr Galat
Petro Ivo Ilkiv
Mariano Chaikivskyi
Wilson Kotviski

Dimitr Heorhiiev 

Manitoba Parents for Ukrainian Education
Halyna Kvitka-Kondracky
Commemorative Committee to mark the 200th anniversary of Taras Shevchenko in Manitoba
Oleh Lesiuk

Zhelko Khas 

Ivan Zubaka 

Iryna Dmytryshyn
Vira Popovych 

Otar Bakanidze
Myroslava Kankava 

Nikos Ligeros
Halyna Masliuk 

Oleksandra Karmaniosh
Roman Medentsi 

Vladas Braziunas 

Ludmila Paliy
Alisa Kokhanova
Valentina Stasishyna
Leonid Tkachuk 

Stefan Buchuta
Dmytro Chernenko

Halyna Artemieva
Vasyl Babenko
Larisa Bilan
Lidia Bliznova
Serhii Vynnyk
Mykhailo Volyk
Viktor Hirzhov
Ruslan Kadirov
Valentina Kovalenko
Vitalii Krykunenko
Mykola Lyndiuk
Antonina Makarevych
Larisa Moskalenko
Ludmila Naidenko
Mykola Naumenko
Serhii Novozhylov
Oleksandr Pavlenko
Volodymyr Platonov
Viktor Ponomarenko
Ievhen Savenko
Volodymyr Samborskyi
Valerii Semenenko
Viktoria Skolenko
Larisa Skrypnykova
Vasyl Tehza
Halyna Turetska
Vira Fedorchenko
Myroslava Filippova
Denis Cherniienko
Kateryna Shyrko
Nina Shovhun 

Sonia Barabash Bustelo

Yurii Serheiev
Ruslan Telipskyi

Taras Shevchenko Ukrainian Bandurist Chorus of North America
Petro Fedynsky