Звіт з праці Дошкілля за 1965 – 1973рр.

Світова Рада Дошкілля – Звіт за час 1965 – 1973 роки

Ірина Пеленська Голова Світової Ради Дошкілля

Ірина Тарнавська Секретар Світової Ради Дошкілля

Вступ

Світову Раду Дошкілля покликано до життя на першій Сесії Дошкілля в Торонті, Канада, яка відбулася 15 і 16 травня 1965 р. з рамени Комісії для Проєкту Української Виховної Системи в Діяспорі.

Світову Раду Дошкілля очолила св. П. К. Паліїв, Канада, як голова, І. Пеленська (США) як заступниця, М. Мельник, як секретарка. Як члени увійшли пп-і: Богдана ГнатиківОлена Климишин і Марія Завадівська. При Світовій Раді створено дві Комісії: програмову у Філядельфії і посібників у Торонті. Програмова комісія дала між. ін. ініціятиву до піврічного курсу вчительок дошкілля у Філядельфії під проводом п-і Ярини Грабовенської-Телепко і видала матеріяли цього курсу; дала ініціятиву до створення Крайових Осередків Дошкілля США і була організатором основуючих зборів Крайової Виховно-Освітньої Ради Америки.

В такому складі президія працювала до часу смерти К. Паліїв, тобто до листопада 1968 р.

На 2-ому пленумі СКВОР у грудні 1968 р. схвалено постанову, що Президія Ради Українського Дошкілля залишається далі в Торонті до часу закінчення розпочатих нею праць, і тоді на місце пок. п. К. Паліїв була обрана головою п. Б. Гнатиків.

Праця велася в такому напрямі:

 • 1) викінчення програми для дошкілля,
 • 2) остаточне оформлення дошкільного словника,
 • 3) доповнення матеріялів для дошкільних виховниць,
 • 4) співпраця з ОПДЛ (добір матеріялів для дитячої хрестоматії),
 • 5) оформлення комісії для розбудови українського дошкілля,
 • 6) перевірення дитячої совєтської літератури.

З переходом Світової Ради Дошкілля до США з днем 30 січня 1970 р., Управа Крайового Осередку Дошкілля США і СРД працювала в складі пп.: мґр. Ірина Пеленська – голова, мґр. Олена Климишинмґр. Оксана Ґенґало і проф. Мотря Багатюк – заступниці голови, Осипа Грабовенська – секретарка, Стефанія Бернадин – вільний член Управи.

Ця Управа працювала до жовтня 1971 р., до других загальних зборів Осередку Дошкілля США, які відбулися 23 жовтня 1972 р. в рамах Українських Дошкільних Днів у Філядельфії. Тоді Управу Осередку Дошкілля США очолила мґр. Оксана Ґенґало, а Управа Світової Ради Дошкілля залишилася у своєму складі, доповненому пізніше представницями Крайових Жіночих Централь з секторами дошкільного виховання. Тим самим туди ввійшли: мґр. Оксана Ґенґало – голова Осередку Дошкілля США, Марія Завадівська – голова дошкільного сектора Крайової Освітньої Ради Канади, Ярослава Філь – представниця Шкільної Референтури КОУГЦУ Европи, Уляна Андрущенко – представниця Спілки Вчителів і Виховників у Великобританії, Христина Пастернак – представниця й виховна референтка Ліги Українських Католицьких Жінок Канади, Лідія Гаєвська-Денес – представниця Української Центральної Шкільної Ради Австралії.

Не подано представниць країн Південної Америки, можливо тому, що під тодішню пору не було там систематичних установ українського дошкільного виховання, лиш спорадичні дитячі зустрічі та імпрези. Світова Рада Дошкілля почала свою діяльність від укладання нового статутового правильника, бо попередній, укладений в 1965 р. перед постанням СКВУ і СКВОР, не був пристосований до нових організаційних, координаційних форм української виховної системи в рамках СКВУ.

Новий правильник розіслано до українських організацій у світі, які мають сектори дошкільного виховання і апробований. Цей правильник і обіжник Світової Ради Дошкілля видрукований у бюлетні Шкільної Ради УККА “Рідна Школа” в числі за жовтень 1971 р. Обіжник із складом СРД і проєктами співпраці з організаціями в вільному світі теж розіслано, і відгук на нього був у загальному позитивний, так як і на “Анкетний листок” з запитами про стан українського дошкільного виховання в поодиноких країнах поселення.

Стан Українського Дошкілля у вільному світі

На основі відповідей на анкетний листок стан українських дошкільних установ у вільному світі є такий:

США:

 • Союз Українок Америки – світлички – 26
 • “Рідної Школи” – світлички – 1
 • Український Золотий Хрест – світлички – 1
 • Об’єднання жінок ООЧСУ – світлички – 2
 • Спілка Української Молоді – світлички – 2
 • Музичні садочки при УМІ (мабуть) – світлички – 2
 • Разом – світлички – 34

Союз Українок США має в журналі “Наше Життя” постійну сторінку “Наші Світлички”, редаґовану вих. реф. СУА мґр. О. Климишин.

Світлички в Філядельфії, Чікаґо й Дітройті мають зайняття більше як один раз у тижні. Кількість дітей у світличках 10-20. Загальна кількість дітей коло 500 і коло 50 учительок.

Новим почином були українські світлички СУА для дітей, які не знають української мови.

Крім цих українознавчих світличок є ще садочки (цілоденні) при католицьких парафіях. Їх за даними з 1967 р. є 10, а підготовчих кляс (кіндерґартен) – 17. Усіх дітей у них є коло 700. Вони в більщості ведені англійською мовою, деякі двомовні, але в усіх учать української молитви й пісень.

Канада:

 • Союз Українок Канади – світлички – 3
 • Організація Українок Канади – світлички – 7
 • Об’єднання жінок Ліґи Визвол. України – світлички – 3
 • Ліґа Укр. Катол. Жінок (при церквах) – світлички – 1
 • Пласт – світлички – 1
 • Разом – світлички – 28

Кількість дітей 10-40. Усіх дітей є понад 500.

Европа:

Німеччина:

 • Об’єднання Укр. Жінок Німеччини – садочки – 2
 • Інших – садочки – 10
 • Разом – садочки – 12

Великобрітанія:

 • Орг. Укр. Жінок В.Брітанії – садочки – 10
 • Орг. Укр. Жінок В.Брітанії – підготовчі кл. – 23
 • Разом – 33

Кількість дітей в поодиноких установах 4-27. Усіх дітей 308.
Від 1 січня 1971 р. садочки і підготовчі кляси приналежні до Спілки Вчителів і Виховників у Великобрітанії, але працю ведуть членки ОУЖВ-Брітанії.

Австралія, по стейтах:

 • Вікторія – світлички – 4
 • Нова Півд. Валія – світлички – 2
 • Півд. Австралія – світлички – 1
 • Квінсленд – світлички – 1
 • Півд. Австралія – підготовча кляса – 1
 • Разом – 9

Дітей в поодиноких установах 5-22. Усіх дітей 142.

Підсумовуючи загально,

 • світличок і садочків у вільному світі – 81
 • підготовчих кляс – 31
 • разом – 112

Дітей:

 • США – 500
 • Канада – 550
 • Европа – 308
 • Австралія – 142
 • Разом – 1500

Програми й матеріяли

При Світовій Раді Дошкілля не створено окремих комісій праці, але постановлено користати з наявних Виховних Комісій СФУЖО та Комісій Осередку Дошкілля США, що узгіднено з обидвома установами. Доповнено лиш склад Комісій програмової і посібників при осередку Дошкілля США.

Комісія співпрацює з фірмою “Освіта”, яка видала низку цінних виховних посібників, таких як: українські складанки, книжку до малювання, мапу України тощо. Авторками цих посібників є пп. Я. Телепко і мистець Софія Лада. Комісія запроєктувала також видання взірців кількох зразкових виховних іграшок для світличок.

Всіма працями і випусками обидвох комісій користуються через Світову Раду Дошкілля світлички й виховниці в різних країнах поселення.

Контакти

За час своєї каденції СРД веде листування з поодинокими країнами з метою поширення з них мережі світличок, створення крайових осередків дошкілля і засоблення їх світличок навчальними матеріялами. Комісія висилає постійно обіжник з інформаціями про дошкільні прояви і веде сторінки, присвячені ділянці дошкільного виховання, в бюлетені Шкільної Ради УККА “Рідна Школа”, редаговані реф. дошкілля цієї Ради в “Америці” та “Свободі”.

Осідок Світової Ради Дошкілля перенесено в серпні 1972 р. з Філядельфії до Дітройту, США.

Склад управи: І. Пеленська – голова, О. КлимишинО. ҐенґалоС. Бернадин – заступниці голови в США; І. Тарнавська – секретарка; В. МушинськаО. БегетаВ. Андрушків – членки в США; представниці країн: М. Завадівська – Канада; Я. Філь – Шкільна Реф. КОУГЦУ Европи; У. Андрущенко – Спілка Вчителів і Виховників Великобрітанії; Х. Пастернак – Ліґи Укр. Катол. Жінок Канади; Л. Гаєвська-Денес – Укр. Центральна Шк. Рада Австралії.

Організаційна діяльність

Створено Крайові Координаційні Осередки Дошкілля в США і Канаді та відповідні комісії. Крайовий Осередок Дошкілля США, зложений з представниць жіночих організацій СУА, УЗХ, ОЖООЧСУ під головуванням мґр. І. Пеленської, провів дводенні Українські Дошкільні Дні у Філядельфії в жовтні 1971 р. у крайовому обсягу, в програму яких входили:

 • а) практичні лекції місцевого вчительства дошкілля,
 • б) дошкільна конференція,
 • в) зустріч учительок і діячок дошкілля різних місцевостей США,
 • г) загальні збори Осередку Дошкілля США,
 • ґ) доповіді визначних виховників – спеціялістів з дискусією.

Другою більшою акцією Осередку була організація окремої цілоденної сесії Дошкілля на виховній комісії ХІ Конгресу УККА в Нью-Йорку в жовтні 1972 р. з доповідями, панелем і внесенням пропозицій для українського дошкілля в Америці на пленумі Конґресу УККА.

Третьою акцією були Українські Дошкільні Дні в Рочестері, Н.Й., зразково проведені Окружною Радою СУА з окремою вибраною для цієї мети комісією. Перший Дошкільний День відбувся 11 листопада 1972 р., чергові запляновані.

При Осередку Дошкілля США і водночас Світовій Раді Дошкілля діють дві комісії: програмова і посібників.

Програмова комісія – виготовила низку програмових матеріялів, таких як: програма праці у світличці, лекції для світличок, інструкції для поодиноких ділянок праці та ін., які були видруковані в бюлетні Шк.Рад УККА “Рідна Школа”, де Світова Рада Дошкілля має свою сторінку. Остатньо там видруковано бібліографічний покажчик наявних тепер матеріялів для українських світличок з цінами й адресами, так що їх можуть замовляти поодинокі дошкільні установи й особи (його помножено й розіслано до інших країн).

Комісія посібників. Працю і добрі почини цієї комісії, яка співпрацює з фірмою “Освіта”, зупинив брак фінансів, бо виконання навіть найменшого посібника (напр. виховної іграшки), складанки й ін. вимагає коштів, яких українські дошкільні установи, навіть у США, не мають. Про доставу фахової літератури дбають мґр. Лада Прокоп і мґр. Віра Андрушків.

Окремою одиницею дії дошкілля в США є Виховна Референтура СУА, яка має осяги в ділянці організації світличок, з такими починами, як триденні світлички, останньо світлички для дітей, які не знають української мови, для яких виготовлені є окремі матеріяли. Далі має ця референтура видавничу ділянку, книжечки для дітей, співаник “Рідна пісня “, у підготовці посібник ігор і забав, а теж видання поодиноких Відділів СУА (пластинки для дітей, книжки для малювання і т.п.). Добре заступлена в СУА є теж пресова дошкільна ділянка.

Осередок відбув двоє загальних зборів, і його очолює тепер мґр. О. Ґенґало з Філядельфії, з Управою: Олена Климишин – заступниця, Стефанія Бернадин – заступниця, Мирослава Прокопович – секретарка, Анна Зуб – скарбничка; вільні члени: Осипа ГрабовенськаАнна БогачевськаМарія СенейкоОксана Гной. Пресова референтура: Ірина Пеленська – голова, Олена КлимишинАндрій Витвицький. Комісія посібників: Ірина Телепко – голова, Тетяна ЛевицькаСофія ЛадаНадія Бігун – члени. Програмова комісія: Анастасія СмеречинськаІрина ТарнавськаВіра АндрушківІрина ПеленськаОлена КлимишинВалентина Мушинська.

Контрольна комісіяЛідія БурачинськаСофія ГарасимовичАнтоніна Змій. Представник ОПЛДМ – п. В. Мацьків з Філядельфії.

Осередок одержав у 1973 р. субсидію від СКВОР в сумі 1 500.00 дол. Крайовий Осередок Дошкілля Канади, оснований з кінцем жовтня 1972 р. організаційно, як і в США, пов’язаний з Координайційною Виховно-Освітньою Радою Канади. Голова Осередку є референткою дошкілля КВОР. До Крайового Осередку Дошкілля Канади, ввійшли представниці 4-ох жіночих організацій: ОУК, ЛУКЖ, ОЖ, ЛВУ, СУК. Очолює цей Осередок Марія Завадівська. Осередок має свій правильник і плян праці. Поле праці в Канаді є велике – в ділянці організації світличок, нав’язання контактів з учительством, піднесення рівня світличок, зв’язку з громадянством і вкінці евент. видавничий.

Майже в усіх згаданих тут установах і акціях давала ініціятиву Світова Рада Дошкілля і співдіяла в їхньому проведенні.

Наші заходи започаткувати дошкілля на терені Півд. Америки, головно Бразілії і Арґентіни розбивається з браку фондів, бо там треба таку акцію піддержати фінансово, а Світова Рада Дошкілля не має на це фондів.

З нагоди Конґресу СКВУ 1-4 листопада в Торонті, Канада, покликала Світова Координаційна Виховно-Освітня Рада між іншими комісіями Комісію Дошкільного Виховання, яку доручила зорганізувати Світовій Раді Дошкілля.

Запрошено до складу цієї Комісії Екзекутиву Світової Ради Дошкілля і членів, представниць країн, або їх заступниць та ОПЛДМ.

У програмі праці Комісії Дошкілля, яка діятиме лише на час Конґресу СКВУ, є влаштування сесії дошкільного виховання, що відбудеться у Торонті в п’ятницю, 2 листопада 1973 р., від 6 до 9-ої год. увечорі. У програмі коротка офіційна частина і панель з такими темами:

 • “Українське дошкілля на рідних землях”;
 • “Технологія у світличці”;
 • “Можливості координації і співпраці українського дошкілля у вільному світі”;
 • Дискусія, висновки, постанови.

З рамени ОПЛДМ відбудеться виставка літератури молоді й дитячої з окремим відділом дошкільної.

Організаційний стан українського дошкілля

всіх дітей в українському дошкіллі у вільному світі в 112 українських світличках і дошкільних клясах є 1500, з того

 • 500 у США,
 • 550 у Канаді,
 • 308 в Европі,
 • 142 в Австралії.